Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek – Pataki Cukrász Kft.

 

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) - a www.patakicukraszda.hu webáruházban feladott megrendeléssel létrejövő elektronikus szerződéskötés vonatkozásában

 

Bevezető rendelkezések

 

A jelen ÁSZF a Pataki Cukrász Élelmiszeripari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Eladó”) által üzemeltetett www.patakicukraszda.hu címen megtalálható webáruházon (a továbbiakban: „Webáruház”) keresztül elérhető Termékek Vásárlóira vonatkozó felhasználási feltételeket tartalmazza.

 

A jelen ÁSZF a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:77. §-ban foglalt általános szerződési feltételnek minősül.

 

A jelen ÁSZF minden esetben a Webáruházon keresztül megkötött Egyedi Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Ennek megfelelően az Egyedi Szerződés csak az ÁSZF Vásárló általi elfogadását követően jön létre érvényesen. Tekintettel arra, hogy a jelen ÁSZF a Webáruházban közzétételre került és így az valamennyi Vásárló számára a szerződéskötést megelőzően hozzáférhető és megismerhető, a megrendelés leadásával, a Vásárló elismeri és megerősíti azt, hogy a szerződéskötés előtt megismerte a  jelen ÁSZF tartalmát.

 

 1. Eladó, Üzemeltető:

Név: Pataki Cukrász Élelmiszeripari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2030 Érd, Balatoni út 61.

Cégjegyzékszám: 13-09-074700

Adószám: 12237902-2-13

Elektronikus elérhetőség:  rendeles@patakicukraszda.hu

Weboldal: https://www.patakicukraszda.hu/

 

2.   Fogalmak

 

2.1. Adatkezelési Tájékoztató: a Szolgáltatás során felmerülő adatkezelés részletes szabályait tartalmazó tájékoztató, amely a jelen ÁSZF részét képezi.

 

2.2. ÁSZF: az Eladó jelen általános szerződési feltételeit jelenti, mely a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan keretjelleggel szabályozza az Eladó és a Vásárló között létrejövő jogviszonyokat.

 

2.3. Egyedi Szerződés: a Webáruházban elérhető terméklistából kiválasztott Termék/Termékekre leadott megrendelés képezi a Vásárló és az Eladó között elektronikus formában létrejövő egyedi szerződés tárgyát.

 

2.4. Eladási ár: az Eladó által eladásra kínált Termék ára, beleértve az ÁFA-t.

 

2.5. Fogyasztó: szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

2.6. Kosár: a Vásárló saját fiókjának az a része, ahova a Vásárló a megrendelni kívánt Termékeket.

 

2.7. Szolgáltatás: Az Eladó által a jelen általános szerződési feltételek hatálya alá tartozó bármely szolgáltatás.

 

2.8. Termék: minden olyan a Weboldalon eladásra kínált Termék, amelyre a Vásárló a Webáruházban a rendelést leadhatja.

 

2.9. Vállalkozás: szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

 

2.10. Vásárló: az a Szolgáltatást igénybe vevő személy, aki a jelen ÁSZF-ben és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

2.11. Webáruház: az Eladó által üzemeltetett, a www.patakicukraszda.hu címen megtalálható webáruházat jelenti.

 

 1. Az ÁSZF hatálya, módosítása

 

3.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed az Eladóra és a Vásárlóra. Jelen ÁSZF 2023. 12. 14. napjától visszavonásig, vagy a vonatkozó módosítás hatályba lépéséig hatályos. Amennyiben a jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy utóbb azzá válna, az nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét.

 

3.2. Eladó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosítása esetén az Eladó a módosítás tényét, a változások tömör összefoglalását a módosított rendelkezések megjelölésével, a módosítás hatálybalépésének dátumát és a módosított ÁSZF teljes szövegét legalább tíz (10) nappal a hatálybalépést megelőzően elérhetővé teszi a Webáruházban. Az ÁSZF módosításai a hatálybalépésük időpontjában már létrejött Egyedi Szerződéseket nem érintik.

 

 1. Termékek ára

 

4.1. A Termékek vételárai magyar forint fizetőeszközben vannak kifejezve, tartalmazzák az általános forgalmi adót és a csomagolást. A megjelenített terméklistáról kiválasztott, a kosárba kerülő Termékek neve mellett találhatók az árak.

 

4.2. Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a Termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor az Eladó nem köteles a Terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

 

 

 

 

 1. Megrendelés leadása, fizetés

 

5.1. A Webáruházon keresztül a Vásárló megrendelést adhat le oly módon, hogy a kiválasztott Termék(ek)et a Kosárba helyezi, megadja a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat és szállítási feltételeket, majd kiválasztja a fizetési módot.


5.2. Az egy rendelésre vonatkozó minimum rendelési érték 8000 Ft.


5.3. Utolsó lépésként a 'Rendelés elküldése' gombra kattintva történik a megrendelés elküldése.

 

5.4. A megrendelésre kerülő Termék/Termékek fizetésére a futárnál van lehetőség készpénzzel vagy bankkártyával.

 

 1. Megrendelés visszaigazolása


6.1. Az Eladó a megrendelést elektronikus úton, a megrendelés leadását követő legfeljebb 10 percen belül visszaigazolja. A megrendelés, akkor tekintendő az Eladónak megérkezettnek, amikor a megrendelés visszaigazolása az Eladó és a Vásárló számára is  hozzáférhető. Így az Eladó és a Vásárló között az Egyedi Szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló e-mail útján megkapja az Eladótól a Megrendelésről szóló visszaigazolást.

 

6.2. Amennyiben visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 10 percen belül nem érkezik meg, a Vásárló a kapcsolati adatoknál megadott elérhetőségek valamelyikén érdeklődhet megrendelésének állapotáról. 

 

6.3. Egész torták rendelésekor az Eladó minden esetben a tortadoboz díját felszámítja.

 

6.4. On-line megrendelni csak a patakicukraszda.hu weboldalon szereplő termékeket lehet. Egyéb esetekben (pl. nagyobb méret, egyedi dekoráció, figurális torták) az alábbi elérhetőségeken van mód rendelés leadására: rendeles@patakicukraszda.hu, 06 (70) 977 0001 vagy személyesen.

 

 1. Megrendelés lemondása, módosítása


7.1. Kizárólag a rendelés leadásától számított 15 percen belül van lehetősége a Vásárlónak a rendelés lemondására, amit írásban a rendeles@patakicukraszda.hu email címen tehet meg.

 

 1. Szavatosság

 

8.1.A Szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek.

 

8.2. A Vásárló a Vállakozás hibás teljesítése esetén a Vállakozással szemben - választása szerint kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

8.3. Vásárló kellékszavatossági igény alapján jogosult kicserélést kérni. Ha a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

 

8.4. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül közölni az Eladóval. A Termékek jellegénél fogva, azok minőségmegőrzési idején belül közölt hibát késedelem nélkül

közöltnek kell tekinteni.

 

 1. Elállási jog

 

A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés d) pont alapján nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék tekintetében, így a Weboldalon megrendelhető Termékek vonatkozásában.

 

 1. Vitarendezés

 

10.1. A Felek kötelesek minden vitás helyzetet békés úton és tárgyalások útján rendezni. A Felhasználó minden panaszával, aggályával vagy minden egyéb az Eladóhoz kapcsolódó kérdésével köteles elsődlegesen az Eladóhoz fordulni a vitás kérdések hatékony, gyors és a békés úton történő feloldása és megoldása érdekében. Ennek sikertelensége esetén a Felek jogosultak bírósághoz fordulni.


10.2. A megrendelés teljesítésével kapcsolatos bármely problémát, reklamációt felhasználó az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségeken tudja a Vállakozás részére jelezni:

 -e-mail: rendeles@patakicukraszda.hu,

- telefonszám: 0670-9770001


10.3. Bankkártyával kiegyenlített megrendeléssel kapcsolatos panasz, reklamáció esetén a megrendelt Termék ellenértékének visszafizetése a bankkártyás fizetés szabályai szerint történik.

 

10.4. Az Eladó szolgáltatásával kapcsolatos fogyasztói panasz esetén a Vásárlók a lakóhelyük szerinti járási hivatalokhoz fordulhatnak, amelyek listája a következő elérhetőségen van nyilvántartva: http://jarasinfo.gov.hu/ 

 

10.5. Fogyasztói jogvita esetén a Vásárló jogosult Békéltető Testülethez fordulni. A Békéltető Testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vásárló a Vállakozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Amennyiben az Eladó és a Vásárlók között fennálló fogyasztói jogvita nem rendeződik, a Vásárló jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye –ezek hiányában – az Eladó székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni. Az eljárásra – a Vásárló erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Vásárló kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

 

10.6. A Békéltető Testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

 

10.7. A Vásárló a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület elérhetőségei a www.bekeltetes.hu weboldalon találhatók.

 

10.8. Az Eladó székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és elérhetőségei: Pest Megyei Békéltető Testület; Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. em. 2.; telefonszáma: (+36-1) 792 – 7881; E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

10.9. Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné rendezni, azt a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül teheti meg.

 

 

 1. Adatvédelem

 

11.1. A Webáruházon elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatosan magánszemélyek személyes adatainak kezelésére is sor kerül. Az adatkezelés részletes szabályait külön Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza, amely az ÁSZF részét képezi. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az ÁSZF elfogadásával az Adatkezelési Tájékoztatót is kifejezetten elfogadja.

 

11.2. Az Adatkezelési Tájékoztató a www.patakicukraszda.hu linken érhető el.

 

 1. Szellemi Tulajdon

 

 • A Weboldalon feltüntetett logók, grafikai elemek, kereskedelmi védjegyek, képek, videók, animációk, multimédia szövegek és/vagy bármely egyéb tartalom kifejezetten a Vállakozás tulajdonát képezik és a Vállakozás ezzel kapcsolatban minden jogát fenntartja.

 

12.2. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a szellemi tulajdonjogai megsértésének észlelése esetén jogos érdekeinek védelme érdekében a jogsértővel szemben jogait és igényeit bírói úton érvényesítse.

 

 1. Felelősség

 

13.1. A Termékek a Weboldalon feltüntetett jellemzőktől, illetve a fotóktól eltéréseket mutathatnak, amely eltérésekért az Eladót felelősség nem terheli.

 

13.2. Amennyiben a megrendelést az Eladó nem tudja teljesíteni, erről a Vásárlót elektronikus levélben értesíti. Ha az Eladó sem saját készletéből, sem egyéb forrásból nem tudja beszerezni a Vásárló által megvásárolni kívánt terméket, az Eladót emiatt felelősség nem terheli.

 

13.3. Az Eladó kizárja a felelősségét a termék késedelmes elkészítéséből és leszállításából eredő, a megrendelés értékét meghaladó kár tekintetében.

 

 1. Egyéb rendelkezések

 

14.1. Jelen ÁSZF-re a magyar jog irányadó.

 

14.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

 

14.3. A felek kötelesek minden vitás helyzetet békés úton és tárgyalások útján rendezni. A felhasználó minden panaszával, aggályával vagy minden egyéb a szolgáltatáshoz kapcsolódó kérdésével köteles elsődlegesen az Eladóhoz fordulni a vitás kérdések hatékony, gyors és a békés utón történő feloldása és megoldása érdekében. Amennyiben ez nem lehetséges, a felek jogvitájuk rendezésére a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságát kötik ki.

 

MELLÉKLETEK:

 1. melléklet – Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztatóa Pataki Cukrász Kft. által üzemeltetett www.patakicukraszda.hu webáruház kapcsán megvalósuló adatkezelésekről

 

 1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS ADATAI

Név: Pataki Cukrász Élelmiszeripari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Társaság”)

Székhely: 2030 Érd, Balatoni út 61.

Cégjegyzékszám: 13-09-074700

Adószám: 12237902-2-13

Elektronikus elérhetőség: rendeles@patakicukraszda.hu

Weboldal: https://www.patakicukraszda.hu/ (a továbbiakban: „Weboldal”)

 

 1. FOGALMAK
 2. Érintett

Érintett az azonosított vagy azonosítható természetes személy. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 1. Személyes Adat

Személyes adat az érintettre vonatkozó bármely adat.

 1. Adatkezelés

A Személyes Adatok kezelése alatt a Személyes Adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely műveletet vagy műveletek összességét értjük. Adatkezelést jelent a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, a beléjük való betekintés, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése, illetve megsemmisítése.

 1. Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, azaz jelen esetben a Társaság; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 2. Adatfeldolgozó

Az, aki az adatkezelő nevében kezel Személyes Adatokat. A Tájékoztató felsorolja, hogy a Társaság nevében milyen más személyek milyen okból és módon kezelnek Személyes Adatokat.

 

3.       AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

A Társaság által nyújtott online szolgáltatással kapcsolatos adatkezelésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: ),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker tv.),
 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strassbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény (a továbbiakban: Egyezmény).

 

4. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

 

Az Ön személyes adatait kizárólag az alábbiakban részletezett adatkezelési célok megvalósulása érdekében kezeljük.

Az Ön személyes adatai kizárólag úgy kerülnek a Társaságunk kezelésébe, hogy azokat Ön a Weboldalunkon önként megadja.

Felhívjuk figyelmét, hogy Ön bármikor és ellenszolgáltatás nélkül jogosult tájékoztatást kérni a kezelt személyes adatairól, megilleti a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához és a tiltakozáshoz való jog, valamint amennyiben úgy gondolja, hogy személyes adatai nem a GDPR-nak megfelelően kezeljük, joga van panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: „NAIH”).

 

Az Érintettek Személyes adatait Társaságunk

(1) a termékek adásvételével,

(2) a számlázással,

(3) a termékek szállításával,

(4) a tájékoztatáskéréssel és panaszkezeléssel, illetve

(5) a Weboldal látogatással (és cookie beállításokkal)

 

kapcsolatban kezeli az alábbiak szerint: 

 

5. A TÁRSASÁG ADATKEZELÉSEI A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOSAN

 

5.1. A TERMÉKEK ADÁSVÉTELE KAPCSÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

 

Személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

szállítási név

adásvételi szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.

számlázási név

adásvételi szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.

szállítási cím

adásvételi szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.

számlázási cím

adásvételi szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.

telefonszám

adásvételi szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.

email cím

adásvételi szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.

 

Megismerésre jogosult személyek köre

Adatkezelés időtartama

A Társaság eladásokért felelős munkatársai (illetve az adatfeldolgozók, ld. lent).

A Társaságunk a Személyes Adatot 3 évet követően haladéktalanul törli. Ezen adatkezelési időtartam az esetlegesen visszatérő ügyfelek minőségi kiszolgálása érdekében szükséges.

 

5.1.1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk b) pontja, azaz a Társaságunk és az Ön között létrejött szerződés szerinti kötelezettségünk teljesítése, a termékek sikeres adásvétele.

 

5.1.2. Az adatkezelés időtartama

A Társaságunk a Személyes Adatot 3 év elteltével törli. Ezen adatkezelési időtartam az esetlegesen visszatérő ügyfelek minőségi kiszolgálása érdekében szükséges.

 

5.2. SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

Kezelt Személyes

adatok köre:

Adatkezelés célja:

Adatkezelés jogalapja:

 Név

Az adatkezelés célja számviteli bizonylatok kiállítása.

Jogi kötelezettség teljesítése

[GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont, ÁFA tv. 159.§, Számviteli tv. 169.§ (2) bek.]

Cím

Az adatkezelés célja számviteli bizonylatok kiállítása.

Jogi kötelezettség teljesítése

[GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont, ÁFA tv. 159.§, Számviteli tv. 169.§ (2) bek.]

E-mail cím

Az adatkezelés célja számviteli bizonylatok kiállítása.

Jogi kötelezettség teljesítése

[GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont, ÁFA tv. 159.§, Számviteli tv. 169.§ (2) bek.]

Telefonszám

Az adatkezelés célja számviteli bizonylatok kiállítása.

Jogi kötelezettség teljesítése

[GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont, ÁFA tv. 159.§, Számviteli tv. 169.§ (2) bek.]

 

Az adatkezelés célja, időtartama, módja:

 

Megismerésre jogosult személyek köre

Adatkezelés időtartama

A Társaság számlázással foglalkozó munkatársai

Amennyiben az Érintett a Személyes Adatait (nevét, lakcímét) tartalmazó számviteli bizonylatot kért, az adatkezelés időtartama 8 (nyolc) év.

 

5.2.1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk c) pontja, azaz a Társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

 

5.2.2. Az adatkezelés időtartama

A Társaságunk a Személyes Adatot 3 év elteltével törli. Ezen adatkezelési időtartam az esetlegesen visszatérő ügyfelek minőségi kiszolgálása érdekében szükséges.

 

5.3. SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

Kezelt Személyes

adatok köre:

Adatkezelés célja:

Adatkezelés jogalapja:

Szállítási név

A házhozszállítás teljesítése

Szerződés teljesítése

[GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont,

Szállítási cím

A házhozszállítás teljesítése

Szerződés teljesítése

[GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.

 

Megismerésre jogosult személyek köre

Adatkezelés időtartama

A Társaság szállításért felelős munkatársai  

A Társaságunk a Személyes Adatot 3 évet követően haladéktalanul törli. Ezen adatkezelési időtartam az esetlegesen visszatérő ügyfelek minőségi kiszolgálása érdekében szükséges.

 

5.3.1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk b) pontja, azaz a Társaságunk és az Ön között létrejött szerződés szerinti kötelezettségünk teljesítése, a termékek sikeres adásvétele.

 

5.3.2. Az adatkezelés időtartama

A Társaságunk a Személyes Adatot 3 év elteltével törli. Ezen adatkezelési időtartam az esetlegesen visszatérő ügyfelek minőségi kiszolgálása érdekében szükséges.

 

5.4.     TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSHEZ VAGY PANASZHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

 

Személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Név

A Társaságunk számára a tájékoztatás teljesítéséhez az Ön neve megadása nélkülözhetetlen. Amennyiben nem adja meg a nevét, Társaságunk tájékoztatja Önt arról, hogy nevének ismerete nélkül nem tudjuk az eljárást lefolytatni, a tájékoztatást megadni, mivel nem tudjuk Önt beazonosítani.

GDPR 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulás.

E-mail cím

Önnek nem szükséges megadnia az e-mail címét. Amennyiben megadja az e-mail címét, akkor erre továbbítjuk a Társaságunk válaszát.

GDPR 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulás.

 

Megismerésre jogosult személyek köre

Adatkezelés időtartama

A Társaság panaszkezelésért, tájékoztatás nyújtásáért felelős munkatársai (illetve az adatfeldolgozók, ld. lent).

Tájékoztatáskérésre, panaszra adott választól számított 1 év, illetve az azzal kapcsolatos eljárás befejeztének időpontjától számított 1 év.

 

5.4.1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Ez a GDPR 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulást jelent. Ön a hozzájárulást a panasz vagy tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából a Társaságunk részére megküldött levéllel, beadvánnyal, ráutaló magatartással adja meg.

 

5.4.2. Az adatkezelés időtartama

A Társaságunk a Személyes Adatokat a tájékoztatás nyújtás vagy panasszal kapcsolatos válaszunk Társaságunk általi megküldését követő 1 évig kezeli. Amennyiben a panasszal kapcsolatban a NAIH vagy bíróság előtt eljárás indul, a hatósági ill. bírósági eljárás jogerős lezárásáig kezeljük az Ön Személyes Adatait.

 

5.5. WEBOLDAL LÁTOGATÁSSAL ÉS COOKIE-KAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A cookie-k egyedi számítógép-, illetve készülékazonosítót, profilinformációkat tárolnak. A cookie-k a Weboldal látogatók személyének azonosítására nem alkalmasak, azonban alkalmasak a látogató által a Weboldal látogatásához használt számítógép, készülék azonosítására, felismerésére.

A Weboldal a testre szabott kiszolgálás érdekében a látogatók számítógépén cookie-t helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a látogató aktuális és korábbi weboldal böngészését, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A Weboldal felugró ablak formájában engedélykérést küld a cookie-k elhelyezésére vonatkozóan, melyet a felhasználó az „összes cookie elfogadása” gombra kattintva engedélyezhet.

A Weboldalon alkalmazott cookie-k az alábbi kategóriákba sorolhatók: Rendszer, Analitika, Hirdetés, Egyedi.

Az alábbi táblázatból megtudható, hogy pontosan milyen cookie-kat (sütiket) használ a Társaság a Weboldalon és melyek ezek főbb jellemzői:

 

Cookie

Név

Cél

Időtartam

Rendszer

A Weboldal működéséhez használt cookie-k.

A rendszer működése miatt elengedhetetlen néhány cookie használata. Ilyenek például a bejelentkezéshez használt, vagy a feltöltési folyamatot figyelő cookie-k.

maximum 365 nap

Analitika

- Google Analytics

- Tag Manager cookie-k

- Hotjar

- Mixpanel

 

Az ilyen típusú cookie-k elhelyezésének célja az, hogy a felhasználókról és az oldal használatáról anonim statisztikákat gyűjtsünk.

maximum 2 év

Hirdetés

A Weboldalon megtalálható különböző hirdetési platformok cookie-jai.

 A Társaság különböző hirdetési platformokat használ, melyek cookie-kat helyezhetnek el a weboldalon. (Facebook, Google Ads, stb.) Továbbá, az oldal remarketing célokra is használja ezeket a sütiket.

maximum 365 nap

Egyedi

 

A felhasználói élmény fokozása érdekében egyéb cookie-kat is eszközölhetünk.

maximum 365 nap

 

A Társaság felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy a Weboldal olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem a Társaság üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. A Társaságnak semmilyen befolyása nincs a partnerek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára vonatkozóan. A Társaság az érintetteket ezúton kéri, hogy előzetesen tekintsék át az általuk meglátogatott oldalak adatvédelmi tájékoztatóját mielőtt az adott, nem a Társasághoz tartozó oldalon a Személyes Adatait bármilyen formában megadná.

 

 

6. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS AZ ADATFELDOLGOZÓK

 

6.1. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Az Ön által megadott személyes adatokhoz a Társaság alkalmazottai, így például a Weboldalt üzemeltető munkatársak vagy az adásvétel ügyintézői férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

Emellett az Ön adataihoz a Társaság megbízásából eljáró harmadik személyek férhetnek hozzá, így különösen a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló futár cég, illetve az IT szolgáltató.

 

6.2. Adattovábbítás

Tájékoztatjuk, hogy Személyes Adatait harmadik országba is továbbíthatjuk, a rendes működésünk körében meghozott üzleti döntés alapján.

Az Európai Unió államai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes Norvégia, Liechtenstein és Izland a személyes adatok védelme és az érintettek jogai gyakorlása és szabadságjogai védelmében a GDPR alapján azonos jogokat biztosítanak az érintetteknek.

A GDPR 45. cikke alapján az Európai Bizottság meghatározza azokat az Európai Unió és EGT tagállamok körén kívül eső államokat, amelyek a GDPR 43. cikk (3) bekezdése szerinti megfelelőségi határozattal, valamint a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákkal bírnak a személyes adatok kezelését, és az érintettek jogai gyakorlását illetően, azaz a GDPR-ral azonosan szabályozzák az érintettek személyes adataival kapcsolatos védelmet és megfelelő garanciákat nyújtanak az érintettek jogai érvényesítése és védelme érdekében.

Egyezően a GDPR 45. cikkével, az Európai Unió Bizottsága az alábbi országok listáját tette közzé, mint amelyek a GDPR 43. cikk (3) bekezdés szerinti megfelelőséggel, illetve 46. cikk szerinti garanciákkal rendelkeznek: Svájc, Andorra, Argentína, Kanada, Fårö, Guernsey, Izrael, Man Sziget, Jersey, Új Zéland, Uruguay és Amerikai Egyesült Államok. A lista elérhetősége: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eucountries_en  

Felhívjuk az Ön figyelmét, hogy ilyen országba történő adattovábbítás esetén az Ön számára a GDPR-ban biztosított, az adatvédelemmel kapcsolatos jogai nem feltétlenül érvényesülhetnek, amelyből eredő kockázatra az Ön figyelmét ezúton felhívjuk.

A Társaság csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át a Személyes Adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - számára. Így például, amennyiben a NAIH keresi meg a Társaságunkat és kéri az Ön Személyes Adatai kezelésével kapcsolatos felvilágosítást.

 

6.3. Adatfeldolgozók listája

 

Név

Székhely

Adatfeldolgozás típusa

1.

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

futárszolgáltatás

2.

Ruffnet Zrt.

2161 Csomád, Kossuth Lajos út 47.

tárhely szolgáltatás

 

Nyilatkozunk, hogy a Társaság kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak a GDPR és az Info tv. által előírt adatkezelési követelményeknek való megfelelésére és az Ön jogainak védelmét biztosító megfelelő technikai és szervezési intézkedéseknek a végrehajtására.

Társaságunk és az adatfeldolgozók között írásbeli szerződés rögzíti az adatfeldolgozással összefüggésben felmerülő, a GDPR-ban meghatározott adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

 

7. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

 

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk minden szükséges intézkedést megtesz az Ön Személyes Adatainak védelmében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatvédelmi incidens esetén indokolatlan késedelem nélkül – legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott – bejelentést teszünk a NAIH-nál, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az általunk kezelt személyes adatokon keresztül az Ön jogaira és szabadságaira nézve.

Az adatvédelmi incidensről Önt késedelem nélkül tájékoztatjuk, amennyiben az Ön jogaira és szabadságára nézve az nagy kockázattal jár. Nagynak minősítjük a kockázatot például, amennyiben jogosulatlan behatolást észlelünk az informatikai hálózatba, vagy az adatfeldolgozó jogosulatlan behatolást észlel és jelez felénk, és kifejezetten a Személyes Adatok jogosulatlan eltulajdonítását észleljük. 

Adatvédelmi incidensnek minősül, ha a Társaságunk által tárolt adatok megsérülnek, véletlenül vagy megőrzési kötelezettség ellenére jogellenesen megsemmisülnek, elvesznek, jogosulatlanul mással közlésre kerülnek, vagy azokhoz bárki jogosulatlanul hozzáfér.

 

8. AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

 

8.1. A hozzáféréshez vagy tájékoztatás kéréshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Társaságtól, hogy a Társaság tájékoztassa:

 • milyen Személyes Adatait,
 • milyen jogalapon és milyen adatkezelési cél érdekében kezeli a Társaság,
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötte a Társaságunk, azok milyen forrásból származnak,
 • mennyi ideig kezeli a Személyes Adatokat a Társaság, vagy ha ez nem lehetséges, hogy ezt az időtartamot milyen szempontok alapján határozza meg a Társaságunk,
 • mely felügyeleti hatósághoz nyújthat be panaszt az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges jogsértés esetén,
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti a Társaságtól az Önre vonatkozó Személyes Adatok helyesbítését, törlését, kezelésük korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 • az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,
 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Ön Személyes Adatait a Társaság közölte, valamint, hogy mikor, milyen jogszabály alapján, mely Személyes Adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a Személyes Adatait.

 

A Társaság az Ön kérelmét legfeljebb 1 hónapon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail címre, díjmentesen teljesíti.

Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, Társaságunk jogosult:

 • megtagadni az intézkedést az Ön kérelme alapján, vagy
 • díjat felszámítani, amely a postaköltség és a felmerült adminisztratív költségeink megtérülését biztosítja.

Túlzónak tekintjük a kérelmét, amennyiben az ismétlődő jellegű, és egy éven belül legalább két alkalommal már tájékoztattuk a fenti adatokról, tényekről, és a Társaságunk tevékenységi köre és a kezelt adatok köre nem változott, így az adatkezelésünk jogszerűségét, okát és módját illetően változás nem következett be.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön részéről történő kizárólag telefonon történő megkeresés esetén, amely a tájékoztatási jogra irányul, legfeljebb általános tájékoztatást tudunk adni. Társaságunk csak írásban (emailben) fogadhat el tájékoztatáskérést, ellenkező esetben nem tudjuk biztosan megállapítani, hogy a kérelem valóban Öntől érkezett-e.

 

8.2. Adatok helyesbítéséhez való jog

A Weboldalon való, ön általi, azonnali adatmódosítás mellett, Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban is kérheti, hogy a Társaság módosítsa valamely Személyes Adatát (például, ha megváltozik az e-mail címe vagy módosul a lakcíme). A Társaság a kérelmét legfeljebb 1 hónapon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail-ben értesíti.

Továbbá, az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Társaság helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatát. A Társaság a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail-ben értesíti.

Amennyiben Ön azt észleli, hogy a Társaságunk adatkezelési céljai megvalósulása és így az Ön jogos érdeke érvényesítése céljából a hiányos személyes adatok kiegészítése indokolt, kérheti, hogy Társaságunk a hiányzó adattal a nyilvántartását egészítse ki. Ebből a célból kérjük, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségünkre a hiányzó adataival kiegészített, az adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát megküldeni szíveskedjen számunkra. A kiegészítő nyilatkozat alapján Társaságunk késedelem nélkül kiegészíti az Ön Személyes Adatait a kérelemnek megfelelő adatokkal.

A helyesbítésről és a helyesbített adatokról tájékoztatjuk azt, akivel a helyesbítéssel érintett személyes adatot közöltük. Amennyiben azt kéri, megadjuk azon személyek nevét és elérhetőségét, akiket mint címzetteket korábban a helyesbítendő adatokról tájékoztattuk, akik számára az adatokat továbbítottuk.

 

8.3. A törléshez való jog

Ön, a Weboldalon keresztül vagy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Társaságtól a Személyes Adatainak a törlését.

A Társaság az Ön kérelmét legfeljebb 1 hónapon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mailben értesíti.

Az interneten megvalósuló adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a keresőmotorokban tárolt adatait is - amennyiben azt Ön a Társaságunk szolgáltatásával kapcsolatban rögzítette - az adatok minden lehetséges elérési vagy tárolási pontján töröltesse.

Úgyszintén, a törlésről tájékoztatjuk azt, akivel a törlés alá eső Személyes Adatot közöltük. Amennyiben azt kéri, megadjuk azon személyek nevét és elérhetőségét, akiket mint címzetteket korábban a törlés alá eső adatokról tájékoztattuk, akik számára az adatokat továbbítottuk.

 

8.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Társaságtól a Személyes Adatai kezelésének a korlátozását.

Ez azt jelenti, hogy a korlátozás időtartama alatt a személyes adatait csak tárolhatjuk, de azt nem továbbíthatjuk semmilyen címzettnek, nem engedhetünk abba betekintést, nem kérdezhetjük le, nem tehetjük hozzáférhetővé, de nem is törölhetjük és nem semmisíthetjük meg.

A korlátozás alól kivételt jelent, ha a korlátozás alá eső Személyes Adatok kezelése jogi igények érvényesítéséhez vagy fontos közérdekből szükséges. Amennyiben feloldásra kerül ilyen okból a korlátozás, arról előzetesen írásban tájékoztatjuk.

Az adatkezelés korlátozásáról tájékoztatjuk azt, akivel a korlátozás alá eső Személyes Adatot közöltük. Amennyiben azt kéri, megadjuk azon személyek nevét és elérhetőségét, akiket mint címzetteket korábban a korlátozás alá eső adatokról tájékoztattuk, akik számára az adatokat továbbítottuk.

 

8.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy a számunkra rendelkezésre bocsátott Személyes Adatait olyan formátumban megkapja, ami alkalmas arra, hogy Ön azokat továbbítani tudja géppel olvasható formában.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a GDPR és az Adatvédelmi Biztos 2017. évi jelentése értelmében az adatkezelőknek nem kötelességük az adathordozhatóságot lehetővé tevő formátumok kifejlesztése, és egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket bevezetni vagy fenntartani. Az érintett akkor jogosult arra, hogy az adatokat az adatkezelők egymás között közvetlenül továbbítsák, ha ez technikailag megvalósítható.

 

8.6. A tiltakozáshoz való jog

Tájékoztatjuk, hogy Személyes Adatait a Társaságunk nem használja fel üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából és ilyen célból azt nem is továbbítja. 

Ennek ellenére tájékoztatjuk, hogy Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, amennyiben azt gondolja, hogy azt a Társaságunk a Személyes Adatait ezen célokra továbbítaná, felhasználná.

 

9. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉS LEHETŐSÉGE

 

Bármely eljárás kezdeményezése előtt kérjük, hogy vegye fel Társaságunkkal a kapcsolatot az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül és panaszát küldje meg számunkra. Társaságunk Önnel mint panaszossal együttműködik, és amennyiben a panasz alapján azt indokoltnak találjuk, a jogszerű állapotot haladéktalanul helyreállítjuk!

Ön továbbá jogosult a NAIH eljárását kezdeményezni és panaszt tenni, ha úgy gondolja, hogy a Társaságunk az Ön Személyes Adatai kezelése során megsérti a GDPR előírásait.

Ebből a célból megadjuk a NAIH elérhetőségeit az alábbiak szerit:

 

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu   

Honlap: www.naih.hu  

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Online ügyintézés indítója: http://naih.hu/online-uegyinditas.html  

 

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert is kezdeményezhet a Társaságunk ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

10. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓNK ELÉRHETŐSÉGE

 

Az adatkezelési tájékoztatónk a Weboldalon, elektronikus formában folyamatosan elérhető és megtekinthető.

Amennyiben Ön telefonon keres meg bennünket, akkor szóban tájékoztatjuk az adatkezelés lényeges körülményeiről, azaz, hogy:

 • tevékenységünk során adatkezelésre kerül sor, melynek során
 • milyen adatokat,
 • meddig,
 • milyen célból tárolunk, valamint
 • az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségről.

 

11. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FELÜLVIZSGÁLATA

 

Társaságunk évente felülvizsgálja az adatkezelési tájékoztatót, hogy az megfelel-e valamennyi jogszabályi előírásnak, illetve a NAIH által nyilvánosságra hozott elvárásoknak, gyakorlati útmutatóknak.

 

Jelen adatkezelési útmutató 2023. december 14. napján lép hatályba.

 

Következő felülvizsgálat időpontja. 2024. december 14. napja.